2. Abdülhamit

2. Abdülhamit 34. Osmanlı Devleti padişahı ve 113. İslam halifesidir. 22 Eylül 1842 doğumlu olan 2. Abdülhamit Osmanlı Devleti’nin bunalımlı bir döneminde tahta geçmiştir. Doğu’ya karşı İslamcı bir politika izlerken Batı’ya karşı da dengeci bir politika izlemeye çalışmıştır. Aynı zamanda ülke içindeki mutlakiyeti güçlendirerek devletin elinde kalan topraklarını savunmaya çalışmıştır.

Sultan Abdülmecid’in oğlu olan 2. Abdülhamit henüz on yaşındayken annesini kaybetmiştir. Bakımını Abdülmecid’in çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlenmiş ve ona kendi çocuğu gibi bakmıştır. 2. Abdülhamit’in babası Sultan Abdülmecid’in ölümünün ardından yerine amcası Abdülaziz geçmiştir. Abdülaziz, Abdülhamid ve diğer şehzadelerin bakımı ve eğitimiyle yakından ilgilenmiştir. Abdülaziz, 1867’deki Avrupa seyahatinde Abdülhamid’i de yanında götürmüştür.

2. Abdülhamit’in amcası Abdülaziz 1876 yılında tahtan indirilmiş ve şüpheli bir şekilde vefat etmiştir. Bunun üzerine Abdülhamid’in ağabeyi V. Murat tahta geçti fakat o da ruhsal çöküntü içerisinde olduğu iddiasıyla padişahlığının üçüncü ayında tahtan indirildi ve Çırağan Sarayı’na hapsedildi. Yaşanan bu olayların ardından Sultan 2. Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edilip tahta çıkarıldı ve 7 Eylül 1876’da Eyüp’te kılıç kuşandı. 2. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra son dönemde yaşanan iki padişah değişiminin etkin isimlerinden olan Mithat Paşa’yı sadrazam yaptı.

2. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı Devleti büyük bir bunalım içerisindeydi.

Osmanlı sarayı ile Bab-ı Ali arasındaki çekişmeler şiddetlenmiş, devlet dış borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Tüm bunların yanı sıra Rusya’nın başında olduğu Panslavizm akımıyla Balkanlar’da milli isyanlar başlamıştı. Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler her gün biraz daha artarken, padişahın tasfiye edilmesi ve cumhuriyetin ilanı fikri de güçlenmeye başlamıştı.

Abdülhamid, 23 Aralık 1876’da ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi’yi ilan etti. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis 19 Mart 1877’de açıldı ve böylece I. Meşrutiyet dönemi resmen başlamış oldu. Kanun-i Esasi’nin ilanıyla yargı bağımsızlığı ve temel haklar güvence altına alınmıştı. Padişah ve meclis, ülkeyi birlikte yönetmesine rağmen son sözü söyleme hakkı yine padişahtaydı. 2. Abdülhamit daha meclis toplanmadan, Kanun-i Esasi’de kendisine tanınan hakla Mithat Paşa’yı sürgüne yolladı.

Rusya’nın Balkanlarda ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti’ne verdiği teklif 12 Nisan 1877’de hükümet tarafından reddedildi ve bunun sonucunda Osmanlı-Rus Savaşı olarak da bilinen 93 Harbi başlamış oldu. Abdülhamid’in karşı olmasına rağmen Mithat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının ısrarlarıyla savaşa girildi. Rus orduları Balkanlarda ve Kafkaslarda Osmanlı ordularını yenilgiye uğrattı ve doğuda Erzurum, batıda Bulgaristan’ın tamamı ve Trakya’nın İstanbul’a kadar olan kısmı Rusya’ya kaybedildi. Savaşın sonucunda Meclis-i Mebusan’a yöneltilen ağır eleştiriler sonucu 2. Abdülhamit meclisi tatil etme kararı aldı. Takip eden 30 yıl boyunca meclis bir daha açılmadı ve Kanun-i Esasi sadece kâğıt üzerinde kaldı. Yine de alınan kararlar bu anayasaya göre yürürlüğe konuldu.

93 Harbi, 3 Mart 1878'de İstanbul surları dışındaki Ayastefanos'ta karargâh kuran Rus ordularının Osmanlı Devleti’ne dikte ettiği Ayastefanos Antlaşması ile sona erdi. Ayastefanos Antlaşması’na göre Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir Bulgaristan Prensliği kurulacak, Bosna Hersek’e iç işlerinde bağımsızlık verilecek, Romanya, Sırbistan ve Karadağ tam bağımsız olacak, Kars, Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt Rusya’ya verilecek, Girit ve Ermenistan’da ıslahat yapılacaktı. Bu ağır hükümlerin yanı sıra Osmanlı Devleti bir de Rusya’ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı.

Ayastefanos Antlaşması’nın ağır maddeleriyle Rusya’nın aşırı şekilde güçlenmesinden korkan Avrupa devletleri bu antlaşmaya karşı çıktılar. 13 Temmuz 1878'de Ayastefanos Antlaşması'nın yerine geçecek olan Berlin Antlaşması imzalandı. Berlin Antlaşması’yla Rusya’nın toprak kazanımları geri alındı fakat Romanya ve Karadağ’a bağımsızlık verildi, Bulgaristan’da ise Almanya ve Avusturya himayesinde bir özerk bir Bulgar Prensliği kuruldu.

Avrupa devleti Berlin Antlaşması’yla aynı zamanda Doğu’daki Ermenilerin Rusya himayesine yönelmelerini engellemek için Osmanlı Devleti’nden bu bölgede ıslahatlar yapmasını istedi. 2. Abdülhamit’in yapılacak olan bu reformları ertelemesi ve bölgedeki Kürt aşiretlerini muhtemel Ermeni ayaklanmalarına karşı silahlandırması üzerine Ermeniler arasında milliyetçi örgütler güç kazanmaya başladı. 1887’de Maraş’ta, 1891’de Siirt’te Ermeni devrimci örgütlerince desteklenen ayaklanmalar başladı. 1895’te Ermenilerin İstanbul’da Batı kamuoyunu etkilemeye yönelik bir ayaklanma düzenlemesi ve bu ayaklanmaların ülke çapında bir ihtilale dönüşme tehlikesinin doğması üzerine Hükümet tarafından Doğu Anadolu’daki Ermeni örgütlerine yönelik sert bastırma tedbirleri alındı. IV. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa, Ermeni isyanını bastırmakla görevlendirildi. Doğuda Kürt aşiret reisleri Hamidiye Alayları adı altında düzensiz milis birliklerinde örgütlendi. 1895 yılında tüm Anadolu’da gerçekleşen kanlı olaylar Batı’da Hamidiye Katliamı olarak adlandırıldı. Avrupa basınında 2. Abdülhamit karşıtı yayınlar başlatıldı.

1897 yılında Girit’in Yunanistan’a verilmesini isteyen Yunan hükümetinin sınır ihlallerine girişmesi üzerine meclis açıldı ve 2. Abdülhamit durumun müzakereyle bir neticeye varılmasını emretti. Meclise katılanlar Osmanlı Devleti’nin durumunun iyi olmamasından dolayı Yunanistan’a savaş açılmaması gerektiğini söylediler. Fakat Rıza Paşa ve birkaç devlet adamı, Yunanistan’a karşı girilecek korkak bir tavır sonucunda, özellikle Trakya’dan başlayarak devletin parçalanacağını, hatta İstanbul’un tehlikeye girebileceğini savundular ve bu fikirlerini gizlice 2. Abdülhamit’e ilettiler. Savaş taraftarı olan 2. Abdülhamit hemen savaş hazırlıklarının başlamasını istiyordu. Tam bu sırada harekete geçen Yunan ordusu da Alasonya’ya saldırdı. Hazırlıksız bulunan Osmanlı tümeni Yunan birliklerinden kaçmak zorunda kaldı. Yaşanan bu olay üzerine İstanbul'daki I. Ordu, Umum Kumandanı Ethem Paşa kumandasında Yunanistan üzerine harekete geçti. Birkaç gün içerisinde Yenişehir ele geçirildi ve hemen ardından Atina yolu üzerindeki Milona geçitleri, buradaki Yunan ordusuna ağır hasarlar verilerek alındı. Milona Meydan Savaşı ile Avrupalıların geçilemez dedikleri Milona geçitlerini aşan Osmanlı ordusu Yunan ordusuyla Atina ile Tesalya arasındaki Dökemek’te tekrar karşılaştı. Burada Yunanlıların son savunma hattı olan 25 bin kişilik ordu da ağır bir yenilgiye uğratıldı. Osmanlı ordusu hızla ilerleyerek sadece birkaç saat içerisinde Atina’ya girdi. Tüm bu gelişmeler üzerine endişelenen Avrupa hükümetlerinin müdahalesiyle bir antlaşma yapıldı. Yapılan antlaşmayla Osmanlı Devleti savaştan önceki sınırlarına geri döndü. Yunan hükümeti, Osmanlı Devleti’ne 4 milyon lira savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmesine rağmen bu parayı hiçbir zaman ödemedi. Buna karşılık ise Girit’e özerklik verilmişti.

2. Abdülhamit meclisi kapatıp yönetimi yeniden kendi eline aldıktan sonra Osmanlı Devleti’nde ilk defa geniş kapsamlı istihbarat ve polis teşkilatları kuruldu. 1880 yılında Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı kurdu. Çok sayıda çalışanı olan bu teşkilatın amacı Sultan 2. Abdülhamit’in siyasi rakipleri hakkında bilgi toplamak ve Abdülhamid’e karşı girişilebilecek darbe ve isyan girişimlerini engellemekti. Teşkilat hafiyeleri sadece kendileri değil, halk arasında maaş verdikleri birçok kişiyle de bu istihbaratları topluyorlardı. Bu sayede geniş bir istihbarat ağı oluşturulmuştu ve Abdülhamid karşıtı her türlü hareketin önü önceden kesiliyordu.

Bazı uzmanlar tarafından, Osmanlı Devleti’nin ömrünün Abdülhamid döneminde 30-40 yıl daha uzadığı belirtilir.

Meclisin açılması, demokrasi ve insan hakları için değil, 2. Abdülhamit’in kendi adamları olan milletvekilleri eliyle iç idareyi kontrol altına almak istedi içindi. Fakat her bir grubun arkasına bir Avrupa devleti aldığı azınlık milletvekillerinin bağımsız devletler kararı çıkartmak için uğraşmaları üzerine meclis 2. Abdülhamit 13 Şubat 1878’de meclisi tatil etti.

İngiltere bu durumdan rahatsız olmuştu. V. Murat'ı Padişah, Mithat Paşa'yı sadrazam başbakan yapmak için Genç Osmanlılardan Ali Suavi'yi tahrik ederek tarihe Çırağan Baskını olarak geçen başarısız darbeyi yaşattılar. 23 ihtilâlcinin ölümü ile sonuçlanan bu sonuçsuz darbe, 2. Abdülhamit’i Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı kurmak ve İstibdat Dönemi olarak adlandırılan sıkı idareyi eline almak zorunda bıraktı.

2. Abdülhamit’in sıkıyönetimine karşı muhalefet güçlenmeye başlamıştı. 1889’da İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. 1908 yılında İttihat ve Terakki yanlıları Manastır ve Selanik kentlerinde ayaklandılar. Bu baskıların üzerine, Abdülhamid 24 Temmuz 1908'de anayasayı yeniden yürürlüğe koymak zorunda bırakıldı ve II. Meşrutiyet ilan edildi. Yapılan seçimlerle 7 Aralık 1908’de meclis yeniden açıldı.

Huzursuzlukların artması ve İttihat ve Terakki karşıtlarının baskıları sonucunda 13 Nisan 1909’da İstanbul’da ayaklanmalar başladı. Selanik’te kurulan Hareket Ordusu 23 Nisan gecesi İstanbul’a girerek ayaklanmaları bastırdı.

II. Meşrutiyet Dönemi genellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetiminde geçti. Devlet yönetiminde İttihat önderleri olan Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın etkileri görüldü. Bu dönemde Osmanlı Devleti Trablusgarp, I. Balkan, II. Balkan ve I. Dünya Savaşlarına girdi. I. Dünya Savaşı’nın ardından İtilaf devletlerinin baskılarıyla parlamento 21 Aralık 1918’de kapatıldı.

Taksim Kışlası’ndaki Avcı Taburu’na bağlı askerler, subaylarına karşı ayaklandılar ve kendilerine önderlik eden din adamlarını takip ederek Heyet-i Mebusan’ın önünde toplandılar. Din adamları, ülkenin şeriata göre yönetilmesini istediler. Hükümet bu teklifi kabul etti ve hükümet üyeleri birer birer istifa ettiler.

Ayaklanma, Meclis-i Mebusan üzerinde de etkisini gösterdi. O gün, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle meclise gitmediler. Bazıları İstanbul’dan uzaklaştı, bazıları ise şehir içinde saklandı. Ayaklanmacılar, İttihatçı subayları ve mebusları buldukları yerde öldürüyorlardı. 2. Abdülhamit meclis ve hükümetin etkisiz kalması sonucu yeniden duruma egemen oldu.

İstanbul'da denetimi elinden kaçıran İttihat ve Terakki Cemiyeti, asıl güç merkezi olan Selanik'teki 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Böylece ayaklanmaları bastırmak amacıyla Hareket Ordusu kuruldu. Ayaklanmacılar, 23 Nisan gecesi İstanbul'a girmeye başlayan Hareket Ordusu'na başarısız bir direniş gösterdikten sonra teslim oldular.

31 Mart Ayaklanması hakkındaki diğer bir iddia ise, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 2. Abdülhamit’e Filistin nedeniyle düşmanlık besleyen Mason teşkilatlarını tertip ederek 2. Abdülhamit’i tahttan indirmeyi planlamalarıdır. Nitekim 2. Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle Yahudilere Filistin’de toprak satışları başlamıştır. İttihat ve Terakki ise hiçbir etkisi olmayan Padişah Mehmed Reşad sayesinde yönetimi tamamen ellerine almışlardır. Abdülhamid’den sonra Osmanlı Devleti hızlı bir parçalanma sürecine girmiştir.

Ayaklanmaların bastırılmasının ardından sıkıyönetim ilan edildi ve ayaklanmacılar Divanıharp’te yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. Muhalefet hareketi önemli kayıplara uğrasa da en önemli olay, Meclis-i Umumi Milli adı altında birlikte toplanan Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan'ın 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine ve yerine V. Mehmed (Mehmed Reşad)’in tahta geçirilmesine karar vermesiydi.

Tahttan indirilmesinin ardından 2. Abdülhamit’in İstanbul’da bulunması da sakıncalı görülmüş ve Selanik’e gönderilmiştir. Divanıharp 2. Abdülhamit'i yargılamak istedi fakat yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti bunu kabul etmedi. 2. Abdülhamit Selanik’te üç yıl ev hapsinde tutulduktan sonra 1912’de yeniden İstanbul’a, Beylerbeyi Sarayı’na getirildi ve 10 Şubat 1918'de burada vefat etti. Mezarı, büyük babası Sultan II. Mahmut için Divanyolu'nda yaptırılmış türbede bulunmaktadır.

2. Abdülhamit Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

11 Yorum Yapılmış "2. Abdülhamit"
1881 Muharrem Kararnamesi İle İflas Ettiğini Açıklamıştır. İzledigi Politika Sonucu Devlet Çok Fazla Toprak Kaybetti. Haliçte Donanmayı Çürüttü. Daha Bir Çok Şey Demiryolu Gibi....
Huseyin . 2018-06-08 / 4,5
CEVAP YAZ
Kesinlikle Adil Yücele Katılıyorum. Yazıyı Yazan Kişi Hiç Objektif Yaklaşmamış
Hatixe . 2018-05-21 / 4,5
CEVAP YAZ
Abdülhamit Öldümü
Abdülhamit Kıllıbacak . 2018-05-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Bu Yazıyı Yazan Her Kimse Tarihi Saptırmak İstemiş. Örneğin 93 Harbinin Sebebi Mithat Paşa Ve Arkadaşları Olarak Gösterilmiştir. Çünkü Bu Savaşta Osmanlı Yenilmiştir. Halbuki Yunanistanla Yapılan Savaş Taraftarı Iı.abdülhamit Gösterilmiştir, Çünkü Bu Savaş Kazanılmıştır.
Adil Yücel . 2018-04-14 / 4,5
CEVAP YAZ
Emeginize Saglik Yazdiklariniz İcin Tesekkurler
Tarik Keles . 2018-03-07 / 4,5
CEVAP YAZ
93 Harbi Osmanlının Belkemiğni Kırmıştır. Bu Harpten Sonra Bir Daha Devlet Ve Ordu Toparlanamış. Yüzyıllardır Vatan Toprağı Olan Romanya Bulgaristan Yunanistan Arnavutlut Bosna Girit Midilli Sakız Mısır Tunus Vb.vb. Çok Toprak Kaybına Neden Olmuştur
Alpertunga . 2017-07-09 / 4,5
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ben De Çok Beğendim. Ellerinize Sağlık. Ama Çok Uzun Olduğu İçin Gözüm Yoruldu.
Elif Kara . 2017-04-03 / 4,5
CEVAP YAZ
O Dönemde Ne Yapılması Gerekiyorsa Başarılı Bir Şekilde Bunu Yapan 2.abdülhamit Han Osmanlı İmparatorluğunu 33 Sene Gibi Uzunca Bir Süre Ayakta Tutmuş Birçok Reformlar Gerçekleştirmiş 93 Harbine Rağmen Torunlarına Plevne Destanını Bahşetmiş Orduya Devlet Kademesine Önemli Paşaları Getirmiştir Borçlarımızı En Cüzzi Miktara İndirmiş İmparatorlukda Asayişi Sağlamıştır Saygı Duyulası Bir Hünkardır Sultan 2.abdülhamit Han...
Oğuzhan . 2015-10-12 / 4,5
CEVAP YAZ
Ben Çok Beğendim Ama Haya Ve Yapılan Açıklamalar Çok Az Teşekkür Ederim
Simge . 2015-04-09 / 4,5
CEVAP YAZ
31 Mart Olayını Birtürlü Anlayamadım Abdülhamid Han 1 Ordu İle Harekât Ordusunu İsterse Parçalıyabilirdi Ama Ben Müslüman Müslümanın Kanını Dökmesine İzin Vermem Diyim Silahlarını Bırakmasını Emretmiş Ama Burda Yenildi Felan Yazıyor Her Kaynakta Farklı Bu Olay
Talha . 2014-05-26 / 4,5
CEVAP YAZ
Ya Bune Okadar Uzun Ki Yazmaktan Vazgeçtim Özetini Bulurum Acayip Ayrıntılı
Melek . 2013-12-15 / 4,5
CEVAP YAZ
İlk Osmanlı Halifesi
İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuştur. İslamın 74.Halifesi konumuna gelen ve 9.Osmanlı Padişahı...
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, oradan imparatorluğa yürüyüş adını Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyden almıştır. 1299 yılında sistemli d...
Osmanlı Padişahları
Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzlar...
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 144...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
2. Beyazıt
2. Beyazıt, 3 Aralık 1447 yılında Dimetoka Sarayında doğan 8. Osmanlı padişahıdır. Annesi Gülbahar Hatun, babası ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Çocukluğunda iyi bir eğitim alan yedi yaşında Amasya valisi olan 2. Beyazıt, burada dönemin ünlü alimlerinde...
Osmanlı Haçlı Savaşları
Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları aralarında defalarca büyük savaşlar yapılmıştır. En büyük Osmanlı - Haçlı Savaşları şunlardır.Sırpsındığı Savaşı (1364)Çimen Savaşı (1371)Birinci Kosova Savaşı (1389)Varna Savaşı (1444)İkinci Kosova Savaşı (1448...
2. Viyana Kuşatması
II. Viyana Kuşatması, IV. Murat döneminde 1683 yılında Osmanlı Devleti'nin Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşmiştir. Avusturya yönetimi himayesinde bulunan Macarlara baskı uyguluyor ve ağır vergilerle eziyordu. Ayrıca mezhep konusunda hürriyet uygulam...
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
3. Selim
3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası 3. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayında dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden Şehrayin şenlikleri ve üç gece süren de...
3. Ahmet
3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine 22 Ağustos 1703 yılın...
2. Selim
2. Selim, Sarı Selim olarak anılan 28 Mayıs 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya gelmiş, 90. İslam halifesi ve 11. Osmanlı padişahıdır. 2. Selim'in çocukluğu ve tahta çıkışı Çocukluğu İstanbul'daki Eski Saray'da...
Osmanlıda Veraset Sistemi
Osmanlıda Veraset Sistemi, Osmanlı da Ülke topraklarının hanedan mensuplarının ortak malı denmiş. Bu sebeple Osmanlı Devletinde padişahın kim olacağı yönünde kesin bir kararname yoktur. Osmanlı Aliye'sinin tüm erkekleri taht üstünlüğünde hak sahipler...
Tekfur
Tekfur Bizans İmparatorluğu zamanında, vali makamında olan kişilere verilen addır. Bir nevi dere beyliği olarak da düşünülebilir.Tekfurun kelime anlamı nedir? Ermeniceden alıntı olan bu sözcük, aynı zamanda Anadolu'daki ve Rumeli’deki Hristiyan...
1. Mahmut
1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de dünyaya gelmiş olan 103. İslam halifesi ve 24. Osmanlı padişahıdır. Annesi Saliha Sultan, babası 2. Mustafa'dır. 3. Ahmet'in de yeğenidir. Okul çağına geldiğinde babasının da hocası olan Şeyhülislam Feyzull...
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
Osmanlı Devletini kim kurdu, Osmanlı devletini kuranın Osman Bey olarak herkes tarafından bilinmekte, fakat Osman Bey'in arkasında büyük bir Türk tarihi ve göçebe bir Türk toplumu bulunmaktadır. Osmanlılar ya da Osmanoğulları 13.yüzyılda küçüklüğü ve...
4. Murat
4. Murat, 27 Temmuz 1612 yılında doğmuş olan 96. İslam halifesi ve 17. Osmanlı padişahıdır. 1623 ve 1640 yılları arasında toplam 17 yıl saltanatta kalmıştır. Babası 1. Ahmet, annesi ise Kösem Sultan'dır. Tarihte Bağdat Fatihi ve Sahib-i Kıran ve Gazi...

İlk Osmanlı Halifesi

İlk Osmanlı Halifesi ; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuştur. İslamın 74.Halifesi konumuna gelen ve 9.Osmanlı Padişahı...

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı, Türk'lerin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorluklardan biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Beylikten devlet yapısına, oradan imparatorluğa yürüyüş adını Ertuğrul Gazi oğlu Osman Beyden almıştır. 1299 yılında sistemli d...

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti veya Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi; Devlet-i Aliyye-i Osmaniye) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk devletidir. Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanının atası olan Osman Gazi, Oğuzlar...

1. Murat

1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 144...

1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...

2. Mustafa

2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam halifesi ve 22. Osmanlı padişahıdır. Annesi Giritli olan padişahın, Divan edebiyatı...

Abdülaziz

Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı ve İslamiyet'in 111. halifesi olmaktadır. Babası 2.Mahmut olan Abdülaziz'in ağabeyi Abdülmecit'tir. Tahta 31 yaşında ağabeyinin ölümüyle birlikte geçen Abdülaziz 15 yıl saltanat sürmüştü...

Osmanlıda Hukuk

Osmanlıda hukuk, Osmanlı devletindeki hukuki yapıdır. Hukuk sistemi çok kültürlülüğe bağlı olarak, buna uygun yargılama usulüyle belirgindir. Bu dönemdeki hukuki anlayış şer'i ve örfi olarak incelenir. Osmanlılar birçok hukuk düze...

4. Mehmet

4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava olan merakı yüzünden Avcı Mehmet alarak ta bilinir. Kanuni'den sonra 39 yılla en...

2. Mahmut

2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık yapmıştır. Genelde Osmanlı Devleti'nin batılılaşma, bilim teknik alanında ilerleme, modernleşme hareke...

3. Mehmet

3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan, babası ise 3. Murat'tır. Şehzadeliği Pir Mehmet Azmi Efende ve İbrahim Cafer Ef...

Osmanlıda Toprak Sistemi

Osmanlı'da Toprak Sistemi: 1299-1922 yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozulması ile meydana gelen en üst tabakanın paylaşılması ve yönetilm...

3. Mustafa

3. Mustafa, 28 Ocak 1717 yılında doğmuş olan 91. İslam halifesi ve 26. Osmanlı padişahıdır. Babası 3. Ahmet, annesi ise Emine Mihr-i Mah Sultandır. Çocukluğunda Lale devri yaşandığından renkli bir yaşamı bulunmaktaydı. Babasını ve...

1.Murat Dönemi Fetihler

Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. ...

3. Murad Dönemi Fetihler

a) Lehistan'ın Osmanlı Himayesine Alınması (1575) Sebepleri: 1)1572'de ölen Lehistan kralının yerine geçecek varisi bulunmadığından ülke Diyet Meclisi tarafından yönetiliyordu. 2)Avusturya,Almanya, Rus...

II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler

Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Savaşı başladı. Almanya ile Macaristan da Venedik’in yanında Osmanlılara karşı savaşa girdi. ...

3. Osman

3. Osman, 2 Ocak 1699 yılında doğan annesi Şehsuvar Sultan babası 2. Mustafa olan 104. İslam halifesi ve 25. Osmanlı padişahıdır. 1754 ve 1757 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Babasının tahtan indirilmesi sırasında dört yaşı...

4. Mustafa

4.Mustafa Kabakçı Mustafa İsyanı sonrası tahta geçirilen 29. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 108. İslam halifesidir. 4.Mustafa amcazadesi 3.Selim'in yerine tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında 28 yaşında olan 4. Mustafa kendi döne...

Hatice Sultan

Hatice Sultan; özellikle günümüzde yayınlanmakta olan çeşitli popüler kültür dizileri, yazıları, vs. yollarla son günlerde ismi daha da fazla bilinir hale gelen bir Osmanlı sultanıdır. Hatice Sultan'ın yaşadığı zaman dilimini anlatan dizileri, v...

Halime Sultan

Halime Sultan, Osmanlı Padişahı 1. Mustafa'nın ve Şehzade Mahmud'un annesi olarak bilinen Halime Sultan, 3. Mehmet'in hasekisi olarak bilinmektedir. Abhazya asıllı olduğu tahmin edilmekte olan Halime Sultan, bazı kaynaklarda Fuldane Sul...

2. Ahmet

2. Ahmet, 25 Şubat 1643 tarihinde Edirne'de doğmuş olan, 100. İslam halifesi ve 21. Osmanlı padişahıdır. Annesi Hatice Muazzez Sultan, babası Sultan İbrahim Han'dır. Farsça ve Arapça eğitimi almış, iyi bir tahsil görmüştür. Kardeş...

Genç Osman

Genç Osman ya da 2. Osman, Osmanlı devletinin 16. padişahı, 95. İslam halifesidir. Divan edebiyatında Farisi olarak bilinir. Annesi Mahfiruz Haseki Sultan, babası ise 1. Ahmed'tir. 3 Kasım 1604 yılında dünyaya gelen Genç Osman, an...

2. Murat

2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi olarak anılır.2. Murat'ın şehzadeliği ve tahta çıkışı

Abdülmecit

Abdülmecit, 25 Nisan 1823 yılında doğmuş 110. İslam halifesi ve 31. Osmanlı padişahıdır. Annesi Bezmialem Sultan, babası ise 2.Mahmut'tur. Padişahlığı döneminde Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Osmanlıların son dört padişahının b...

3. Murat

3. Murat, 4 Temmuz 1546 yılında Manisa'da doğmuş olan 91. İslam halifesi ve 12. Osmanlı padişahıdır. Babası 2. Selim, annesi ise Nurbanu Sultan'dır. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim alarak, Farsça ve Arapçayı öğrendi. 1558 yılında ba...

 

2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
Fetret Devri
3. Selim
3. Ahmet
2. Selim
Osmanlıda Veraset Sistemi
Tekfur
1. Mahmut
Osmanlı Devletini Kim Kurdu
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk Osmanlı Halifesi
Osmanlı Padişahları
4. Murat
Osmanlı Padişahları Soy Ağacı
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
2. Mustafa
Abdülaziz
Osmanlıda Hukuk
4. Mehmet
2. Mahmut
3. Mehmet
Osmanlıda Toprak Sistemi
3. Mustafa
1.Murat Dönemi Fetihler
3. Murad Dönemi Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Popüler İçerik
2. Mustafa
2. Mustafa, babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olarak 5 Haziran 1664 yılında dünyaya gelmiş, Gazi lakabıyla bilinen 101. İslam hal...
Abdülaziz
Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin 32. padişahı ve İslamiyet'in 111. halifesi olmaktadır. Babası 2.Mahmut olan Abdülaziz'in ağabeyi Abdülmecit'tir. Tahta 3...
Osmanlıda Hukuk
Osmanlıda hukuk, Osmanlı devletindeki hukuki yapıdır. Hukuk sistemi çok kültürlülüğe bağlı olarak, buna uygun yargılama usulüyle belirgindir. Bu dönem...
4. Mehmet
4. Mehmet, 2 Ocak 1642 yılında doğmuş olan 98. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava ...
2. Mahmut
2. Mahmut; 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca belki de en çok dönüm noktasının yaşandığı bir dönemde padişahlık ya...
3. Mehmet
3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yılında doğmuş olan 92. İslam Halifesi ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne kadar tahtta kalan padişahın annesi Safiye Sultan,...
Osmanlıda Toprak Sistemi
Osmanlı'da Toprak Sistemi: 1299-1922 yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, t...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
2. Abdülhamit
1. Murat
2. Beyazıt
Osmanlı Haçlı Savaşları
2. Viyana Kuşatması
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
İltizam
4.murat
4.murat
Padişahlar
2. Abdülhamid
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Osmanlı Padişahları Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018