Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
09 Temmuz 2024

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler


Fatih Sultan Mehmed'in Tahta Çıkışı

Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6. Osmanlı padişahı olan II. Murad'ın Huma Hatun'dan olan oğluydu. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 1443'te, çocuk yaşta Manisa sancakbeyliğine atanınca, hocaları ve danışmanlarıyla birlikte Manisa'ya gitti.

II. Murad, Balkanlar'da ve Anadolu'da çeşitli sorunların yaşandığı bir ortamda Mehmed'i Edirne'ye çağırdı ve tahtı ona bıraktı. Ağustos 1444'te, 12 yaşında deneyimsiz bir çocuğun padişah olması, Osmanlılarla çatışma halinde olan devletleri umutlandırdı. Bir Haçlı ordusu Tuna Irmağı'nı aşıp Varna'yı kuşattı. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, Anadolu'da bulunan II. Murad'ı Edirne'ye çağırdı. II. Murad, 10 Kasım 1444'te Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Savaştan sonra da II. Mehmed'i tahtta bırakarak Manisa'ya çekildi. Ancak II. Mehmed'in padişahlığı, Türk soylu Çandarlı Halil Paşa ile yeni padişahı destekleyen devşirme kökenli Zağanos Paşa ve Şihabeddin Paşa arasında şiddetli bir güç çekişmesine yol açmıştı. II. Murad'ın tahta dönmesini isteyen Çandarlı Halil Paşa, el altından bir yeniçeri ayaklanmasını destekledi ve II. Mehmed'i tahttan çekilmek zorunda bıraktı.

II. Murad, Edirne'ye dönerek Mayıs 1446'da yeniden tahta geçti. Mehmed sancakbeyi olarak Zağanos Paşa ve Şihabeddin Paşa'yla birlikte Manisa'ya döndü. Bu dönemde Mehmed, 1448 ve 1450'deki Arnavutluk seferlerine katıldı. Babası ölünce de 18 Şubat 1451'de Edirne'de ikinci kez tahta çıktı.

İstanbul'un Fethi

II. Mehmed, tahta çıktıktan sonra Çandarlı Halil Paşa'nın sadrazamlığına dokunmadı. Onun genç yaşta padişah olmasından dolayı yeniden umutlanan Karamanoğulları, hemen harekete geçerek Seydişehir ve Akşehir'i ele geçirdiler. Bizans da papaya başvurarak yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesini istedi ama olumlu yanıt alamadı.

İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri

 • Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması.
 • Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması.
 • Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması.
 • Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması.
 • Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi.
 • İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hâkim olmak.
 • Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması.
 • Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti.
 • Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi.
 • II. Mehmed'in, Hz. Muhammed'in; "İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" hadisine layık olabilme düşüncesi.

İstanbul'un Fethi İçin Osmanlı Devleti'nin Yaptığı Hazırlıklar

 • II. Mehmed, önce Macarlar ve Venedikliler ile bir barış antlaşması yaparak Balkanlar'da güven ve istikrarı sağladı.
 • Karamanoğulları ile anlaşarak Anadolu'daki güvenliği sağladı.
 • Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımları engelleyebilmek için, Anadolu Hisarı (Güzelce Hisar)'nın karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)'nı yaptırdı.
 • İstanbul'un güçlü surlarında gedikler açabilmek için, Bizans'ın hapishanesinden Macar Usta Urban kaçırıldı ve Edirne'de ona, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte toplar döktürüldü.
 • İstanbul surlarına rahat asker çıkarabilmek için tekerlekli kuleler yapıldı.
 • Kușatmaya yardım için bir donanma hazırlandı.

İstanbul'un Fethi İçin Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar

 • Kale surlarını güçlendirdiler.
 • Osmanlı Donanması'nın Haliç'e girmesine engel olmak için, Haliç'in ağzını zincirle kapattılar.
 • Bizanslılar, suda yanabilen barut, neft yağı ve kükürt ile yapılan Rum Ateşi (Gregois) adlı silahı yaptılar.
 • Osmanlı Devleti'nin kușatmaya hazırlandıklarını anlayınca depolarını yiyecek, silah, mühimmat ve diğer gerekli malzemelerle doldurdular.

Büyük Kușatma

23 Mart 1453'te Edirne'den hareket eden II. Mehmed, 6 Nisan 1453'te İstanbul'u kuşattı. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün sürdü. II. Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un fethine karşı bir tutum sergilemesi üzerine, son saldırı hazırlıklarını yapması için Zağanos Paşa'yı görevlendirdi. Bizans'a yardımın gelmesini önlemek için de Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Hiçbir yerden destek alamayan Bizans'ın başkenti 29 Mayıs 1453 günü düştü. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren II. Mehmed, bu olaydan sonra "Fatih" (ülke açan, ülke alan) unvanını aldı.

Fatih, bir tören alayının başında şehre girdi. İlk iş olarak Ayasofya'ya giderek burayı camiye dönüştürdü. İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yaptı. Kentin ticaret merkezi olan Galata'dan kaçmış olan Rumların ve Cenevizlilerin dönmesini sağladı. Rum Patrikliği'nin yeniden açılmasına izin verdi; ayrıca bir Yahudi hahambaşılığı ile bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. II. Mehmed, İstanbul'u, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı, ticaret ve kültür merkezi olan bir başkent yapmayı amaçladı.

İstanbul'un Fethi'nin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı.
 • İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
 • İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
 • İpek Yolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi.
 • İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed 'Fatih' unvanını aldı.
 • Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyası'ndaki saygınlığı arttı.
 • Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.

İstanbul'un Fethi'nin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 • İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
 • İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki 'derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
 • İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay 'Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu.
 • İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, 'Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular.

Yeni Fetihler

Fatih, İstanbul'un fethi sırasında, Bizans yanlısı tutum içinde olduğu gerekçesiyle Çandarlı Halil Paşa'yı Temmuz 1453'te idam ettirdi. Kısa bir süre sonra yeni fetihlere girişti. 1454 ve 1455'te düzenlediği iki seferle Güney Sırbistan'ı, Ege Denizi'ndeki bazı önemli adaları Osmanlı topraklarına kattı. 1459'da Sırbistan Krallığı'nın ortadan kaldırdı. Bizans'ın son toprakları olan Mora'yı da 1460'ta ele geçirdi. Aynı yıl Anadolu seferine çıkan Fatih, Cenevizlilerin önemli üslerinden Amasra'yı, Candaroğulları'nın elindeki Sinop'u aldı. 1461'de Pontus Devleti'nin (Trabzon İmparatorluğu) başkenti Trabzon'u ele geçirdi ve bu devletin varlığına son verdi. 1462'de yeniden Rumeli seferine çıktı. Eflak'ı Osmanlı Devleti'ne bağladı ve 1463'te Bosna'yı tamamen ele geçirdi. Aynı yıl Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nı alınca Venediklilerle arası açıldı. Bu olay, 1479'a kadar sürecek olan savaşın da başlangıcı oldu. Fatih'in Ege'deki fethettiği adalar; Taşoz, Eğriboz, Limni, Semadirek, İmroz, Midilli ve Bozcaada'dır. Fatih 1465'te Hersek'in büyük bölümünü, 1466'da da Arnavutluk'taki bazı kaleleri fethetti.

Osmanlı Devleti'nin gelişen bu gücü karşısında Karamanoğulları, Mısır'daki Memlükler ile Doğu Anadolu'daki Akkoyunlularla ittifak kurdu. Fatih, 1466'da yeni bir Anadolu seferine çıktı. Karamanoğulları'nın başkenti Konya'yı ele geçirdi. Ancak İstanbul'a dönünce Karamanoğulları, Osmanlılara geçen yerleri geri aldılar. Osmanlı Veziri Gedik Ahmed Paşa 1471'de Karamanoğulları'nı bir kez daha yenilgiye uğrattı. Ne var ki Akkoyunlular, Karamanoğulları'nı desteklemeye devam ettiler. Bunun üzerine Fatih Akkoyunlularla hesaplaşmaya karar verdi. 11 Ağustos 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Ertesi yıl da Karamanoğulları beyliğini ortadan kaldırdı.

Fatih Sultan Mehmed 1477'de Kırım Hanlığı'nı Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına aldı. 1478'de Arnavutluk seferinde yeni yerler ele geçirdi. 1479'da bir antlaşma yaparak Venedik'le 16 yıllık savaşa son verdi. Venedik, Arnavutluk'taki kaleleri Osmanlılara bıraktı, karşılığında Mora'daki bazı iskelelerden yararlanma hakkı elde etti. Fatih Venedik'le anlaşmaya varınca, İtalya'nın öteki önemli kent devletlerine savaş açtı. 1480'de İtalya'nın güneyindeki Otranto limanını ele geçirdi. Otranto, Roma'ya giden yolda bir köprübaşı olduğu için bu olay Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ancak daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze'deki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camiindeki türbesinde tek başına yatmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Devlet Yapısı

Osmanlı Devlet Yapısı

Popüler İçerikler

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Osmanlı Marşı Sözleri ve Özellikleri

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Islahat Fermanı Sonuçları

Islahat Fermanı Sonuçları

Güncel

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Güncel

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Güncel

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Ahmet Dönemi ve Savaşları

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

İbrahim Padişah Hayatı ve Ölümü

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Handan Sultan

Handan Sultan

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Pargalı İbrahim Hayatı ve Dönemi

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

4. Murat Dönemi ve Savaşları

4. Murat Dönemi ve Savaşları

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi